ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search
  • สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1 ปี 2559 (ครั้งที่ 1)
  เอกสารนำเสนอประกอบ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ Casemix ครั้งที่ 3/2559
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ปี 2559
  เอกสารแนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี2559
  แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2559 ฉบับสมบูรณ์
  เล่มโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2559
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 4
  กรอบการนำเสนอ six building blocks ในวันที่ 12 พย.58
  แผนปฏิบัติการงานปกติเเละแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2559

         ==== คลังข้อมูลสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ====
 
!! รายงานผลการปฏิบัติงาน !!
ระบบรายงาน สจ.รง. 201
User name:
Password:
 


 

เกี่ยวกับสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
- คลังข้อมูล
- เครือข่ายฯ
- ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

E-Reports
- ระบบรายงาน 1323 ใหม่
- ระบบรายงาน 1323 [2555]
- ระบบรายงาน 1323 [2554]
- ระบบรายงาน 1323 [2553]
- ระบบรายงาน 1323 [2552]
- ระบบรายงาน 1323 [2551]
- ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ฯ
- รายงานอื่นๆ

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 25908000 โทรสาร 0 2149 5524
E-mail : plan@dmh.go.th

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
[เริ่มใช้งาน 8 พฤศจิกายน 2556 15.34 น.]  Contact Webmaster